Connect with us

Parapsühholoogia

7. Harmoneerimine

Avalikustatud

Eessõna

Pärast parapsühholoogia psühholoogiliste, füsioloogiliste ja füüsiliste aluste käsitlemist ning tutvumist kõigi vaimsete ja tehniliste abivahenditega, mis soodustavad meie paranormaalset arengut või lubavad mingeid võimeid realiseerida, võime täie innuga asuda endaga praktilist tööd tegema.

Kõike seda on silmas peetud loengutele lisatud harjutustes. Kõigi nende harjutuste siht on harmoneerimine, mis on igasuguse paranormaalse arengu eeldus ja garantii.

Me oleme selliseid harjutusi küll juba varemgi teinud ja saavutanud märgatavat edu, kuid teadvust ja alateadvust, materiaalset ja energeetilist keha, meie isiksust, ümbritsevat maailma ja kosmost harmoneerivad harjutused, mis on esitatud käesolevas ja kahes järgmises loengus, on suur samm edasi. Need valmistavad meid ette kogu õppetöö sisulise eesmärgini jõudmiseks: kosmoenergeetilise informatsiooni vastuvõtmiseks ning paranormaalse mõju avaldamiseks meie kehale ja ümbritsevale keskkonnale.

8. loengus jätkame juba nimetatud harmoneerimise teema käsitlemist, tutvume lisaks planeetide negatiivsete ja positiivsete kosmoenergeetiliste seisude tähtsusega meie paranormaalses töös ja õpime arvutama vastavaid ajalisi hetki.

Harmoneerimine

„ … Tõepoolest, loengute materjale läbi töötades muutud järk-järgult täiesti uueks inimeseks. Hakkad korraga kõike tajuma hoopis teistsuguses valguses. Seda muutust panid tähele ka minu sõbrad. Vastuseks küsimusele, kuidas ma nii tasakaalukaks olen muutunud, näitasin teie instituudi loenguid …“ (Michael T, Hameln)

„ … See võib ehk kõlada tavatult, kuid pärast pooleaastast õppimist on minust saanud täiesti teine inimene. Olen parapsühholoogia kursusega väga rahul, minu elu, iseloom ja ettekujutused elust tegid kannapöörde paremuse suunas.“ (Rolf H., Herford)

„Olen jõudnud alles kuuenda loenguni, kuid juba põhjalikult muutunud. Minus on tekkinud täieliku enesekindluse ja harmoonia aisting, teisisõnu on minust saanud täiesti uus inimene, keskendunud ja sihikindel …“ (Natalie N, Baden-Baden)

Niisugused kirjad, mida saame meie instituudi õpilastelt, tõendavad kõige paremini, et üldine harmoneerumine, millel on paranormaalse arengu seisukohast otsustav tähtsus, on neil juba üpris hästi arenenud.

Harmoonia tähendab üldiselt heakorda, teisisõnu üksikute koostisosade korraldatust üheks süsteemseks tervikuks. Kui räägime harmoneerimisest, peame silmas järgmist:

– kooskõlastatud „keele“ loomine teadvuse suhtlemiseks alateadvusega, minnes üle sõnaliselt mõtlemiselt kujundlikule;

– materiaalse keha võnkumiste ühitamine energeetilise keha võnkumistega;

– tšakrate ergastamine ja nende vastavusse viimine kosmoenergeetiliste sagedustega, et saata ja vastu võtta moduleeritud kosmilist energiat;

– kosmiliste reaalsuste täielik omandamine, ühtesulamine kõige olemasolevaga.

Me saavutame teadvuse ja alateadvuse harmoonia teadvust avardades ja üle minnes sõnaliselt mõtlemiselt kujundlikule. See annab meile võimaluse:

– vallata ja juhtida instinkte ning emotsioone,

– vaadata elule positiivsemalt,

– sisemiselt kohanduda,

– arendada keskendumisvõimet,

– luua vahetu side alateadvusega,

– juurde pääseda isiksuse pärilikule informatsioonile,

– juurde pääseda arhetüüpidele,

– vastu võtta ja saata vaba kosmilist energiat.

Meie paranormaalne areng

 

Vaimne arengSaavutamise teedSelleni viivad harjutusedHarjutuste psühholoogilised ja füsioloogilised tulemusedHarjutuste paranormaalsed tulemused
Ärkveloleku teadvusTeadvuse avardamine2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.3, 7.4, 7.5, 7.6– Teadvuse piiratuse ületamine
– Teadvuse mahu suurenemine
– Mõtterahu
– Meeltekujutlus
– Eideetiline nägemine
Ärkveloleku uniTeadvuse ja alateadvuse harmoneerimine3.2, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.3, 7.1, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14– Psüühika stabiliseerumine
– Kontroll emotsioonide ja instinktide üle
– Vaba kosmilise energia vastuvõtmine ja saatmine
– Eelmiste elude ja mineviku mäletamine
– Juurdepääs arhetüüpidele
– Esimesed sammud selgeltnägemises
TransiseisundMateriaalse ja energeetiline keha harmoneerimine3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3,5.4, 5.5, 6.2– Vegetatiivse süsteemi stabiliseerimine
– Kontroll keha funktsioonide üle
– Energeetilise keha eraldamine
– Vaimne eneseravitsemine
Meditatiivsed seisundidInimese ja biosfääri harmoneerimine1.1, 2.2, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,6.2, 7.2, 7.3, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10– Nägemis- ja kuulmismeele arenemine
– Intuitsioon –enesetunnetus
– Selgeltnägemine ajas ja ruumis
– Psühhokinees-levitatsioon
– Vaimne mõjutamine vahemaa tagant
– Radiesteesia-teleportatsioon
Kosmiline teadvusInimese ja kosmose harmoneerimine2.3, 7.7– Keha ja vaimu täielik valdamine– Täielik ühtesulamine kosmiliste sündmustega
– Energeetilise keha vabadus, soovitud mõju avaldamine

 

Teadvuse ja alateadvuse harmoneerimine lubab meil hilisemas paranormaalse arengu staadiumis meenutada eelmisi elusid Maal, praegu aga jätkame oma kahe keha harmoneerimist.

Eelmistes loengutes esitatud harjutuste (vt tabelit) üldine eesmärk on meie teadvuse kahe tasandi sidumine, selles loengus jätkame järgmiste harjutustega.

Harjutus 7.4: KESKENDUMINE VÄRVUSTELE (I),

Harjutus 7.5: KESKENDUMINE ASJADELE.

Harjutus 7.6: KESKENDUMINE KUJUTLUSTELE.

Materiaalse ja energeetilise keha harmoneerimine, millest rääkisime juba 1. ja 3. loengus, lubab meil:

– ergastada tšakraid,

– paremini vastu võtta ning saata vaba kosmilist energiat ja

– muuta kosmilist energiat eluenergiaks, et vegetatiivselt stabiliseerida meie materiaalset keha.

Harmoneerimise oskus, mille oleme õppetöö käigus harjutustega juba omandanud, lubab meil hiljem:

– eraldada oma energeetiline keha materiaalsest ja

– omandada tahtliku kontrolli ja mõjutamise võime oma materiaalse keha üle (ja selle tulemusena end vaimselt ravitseda).

Käesolevas loengus arendame oma keskendumis-, kujutlus- ja meditatsioonivõimet järgmiste harjutustega.

Harjutus 7.1: KOSMILISE ENERGIA VASTUVÕTMINE (II),

Harjutus 7.11: KESKENDUMINE AISTINGUTELE,

Harjutus 7.12: KESKENDUMINE LÕHNALE,

Harjutus 7.13: KESKENDUMINE MAITSELE.

Joonis 1. Inimese ja biosfääri harmoneerimine. Inimese ja biosfääri harmoneerimine annab võimaluse paremini tajuda ümbritsevat maailma „tavaliste“ meeleelundite abil, samuti seda alateadvuses kosmoenergeetiliselt tajuda. Lisaks lubab see avaldada mis tahes paranormaalset mõju igasugusele elusale ja elutule mateeriale.

Et olla suuteline saama informatsiooni ümbritsevast maailmast või avaldada sellele paranormaalset mõju, peame oskama kohanduda selle võnkumistega (nagu saime teada 6. loengust, võivad seda kohandumist takistada või soodustada meie Päikesesüsteemi planeedid. Sobivate ajahetkede valikul on laiaulatusliku paranormaalse mõjutamise jaoks tohutu suur tähtsus, sellepärast käsitleme vastavaid arvutusi järgmises kahes loengus).

Inimeste ja biosfääri harmoneerimine (biosfääri all peame silmas eluga „asustatud“ Maa pealiskihti) hõlmab meie võnkumiste ühildamist kogu meid ümbritseva elusa ja elutu mateeriaga.

Nagu saime teada 5. loengus, kiirgab kogu mateeria kas moduleerimata või amplituudmoduleeritud kosmilist energiat. Oskus kosmilist energiat tšakratega (just nagu teleantennidega) püüda ja selle informatsioonilist sisu hinnata annab meile võimaluse:

Joonis 2. Kosmoenergeetiliste jõudude side inimese ja Päikesesüsteemi taevakehade vahel. Taevakehade teatud kindlates asendites (konfiguratsioonides) võivad nende kosmoenergeetilised kiirgused inimese energeetilisele kehale, samuti kogu biosfäärile avaldada kas positiivset või negatiivset mõju. See mõju võib tajutavalt avalduda vabas informatsioonivoos inimese ja ümbritseva keskkonna vahel, mis on vältimatult vajalik selle mis tahes paranormaalseks mõjutamiseks.

– selgeltnägemiseks ajas ja ruumis,

– telepaatiliseks suhtlemiseks inimeste, taimede ja loomadega, samuti

– tööks nõiavitsa või pendliga (radiesteesia).

Et olla ise suuteline avaldama inimestele, loomadele ja esemetele paranormaalset mõju, peame iga kord end häälestama nende kosmoenergeetilistele võnkumistele, nende sagedustele. Ainult samasuguste moduleeritud kosmilise energia impulsside kiirgamine lubab meil edukalt:

– teha hüpnoosi ja avaldada vaimset kaugmõju,

– tegelda psühhokineesiga (telekineesiga),

–vaimselt kaugravida,

– leviteerida ja

– materialiseerida.

Oleme juba tuttavad keskendumis-, kujutlus- ja meditatsiooniharjutustega, mille siht on õppida ümbritsevat maailma mõistma ja end selle võnkumistega ühitada. Oleme saanud selgeks, et lisaks eespool kirjeldatud toimetele soodustavad need harjutused ka:

– oma psüühika ja enda kui isiksuse tundmaõppimist,

– olukordade ja inimestega seotud intuitsiooni,

– sotsiaalse taju arengut,

– nägemist ja kuulmist,

– mõtestatust ja tähelepanuvõimet ning

– oskust tuua ebaolulise info massist esile kõige tähtsam.

Inimese harmoneerimine ümbritseva keskkonnaga toimub mitte ainult paranormaalses valdkonnas, kogu meie olemus saavutab me ümber toimuvaga tugeva kooskõla. Vastupidiselt Idamaade joogale ja meditatiivsele praktikale, kus harjutajad eemalduvad järjest rohkem ühiskonnast ja välismaailmast ning sukelduvad oma süvateadvusse, integreerume meie tõusvas joones globaalsetesse maistesse protsessidesse, biosfääri mehhanismidesse.

See on hea juba sellepärast, et oleme ühiskonna lahutamatu osa, maise elu tähtis koostisosa ja isegi kosmilise teadvuse avaldumise vorm, sest lõppude-lõpuks oleme ikkagi kosmiline mateeria, mis on omandanud teadvuse ja koos sellega saanud ülesande asuda oma kohale tohutu suures Universumis, et aktiivselt kaasa teha grandioosses kosmilises protsessis – evolutsioonis.

Me ei saa ega taha sellest ülesandest eemale hoiduda, seepärast asume tegema järgmisi harjutusi, mis soodustavad meie edasist integreerumist globaalsetesse maistesse protsessidesse.

Harjutus 7.2: KOSMILISE ENERGIA VASTUVÕTMINE (III),

harjutus 7.3: KOSMILISE ENERGIA KIIRGAMINE,

harjutus 7.7: KESKENDUMINE BIOSFÄÄRILE,

harjutus 7.8: KESKENDUMINE KUULMISELE (I),

harjutus 7.9: KESKENDUMINE KUULMISELE (II),

harjutus 7.10: VISUAALAKUSTILINE MEDITATSIOON.

Inimese vaimse arengu kõrgpunkt on kosmilise teadvuse saavutamine. Sellel teadvuse ülima avardumise astmel valitseb täielik harmoonia inimese ja kosmose vahel. Materiaalse keha piiratusest ning aja ja ruumi ahelatest pääsenud inimhing saavutab vabaduse, millist on iganes ihaldanud:

– energeetiline keha võib vabalt ja sõltumatult asuda mis tahes kohale Universumis,

– kättesaadavad on kõik maised ja kosmilised infoallikad ning

– võimalik on mis tahes soovitud mõju ümbritsevale maailmale.

Harjutused 2.3 ja 7.7 on esimesed sammud selle inimliku vabaduse ülima vormi suunas.

Toimetanud Ylar Lindepuu

Harjutused

Harmoneerimine

Harjutus 7 : 1
Kosmilise energia vastuvõtmine (3)

Eesmärk: Vaba kosmilise energia vastuvõtmine ja selle jaotamine eluenergiana kogu materiaalsele ja kosmoenergeetilisele organismile.

Toime: Vaba kosmilist energiat sihipäraselt oma mõlemale kehale jaotades harmoneerime need nii, et kõik negatiivsed võnkumised kaovad.

Valgustus: Roheline psii-lamp (hõõglamp).

Suitsutusained: 5 tilka kampritinktuuri.

Ettevalmistav harjutus…

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

Harjutus 7 : 2
Kosmilise energia vastuvõtmine (4)

Eesmärk: Vaba kosmilise energia tugevam vastuvõtt ja kohandumine välise kosmilise energia moduleeritud võnkumistega.

Toime: Nagu teame, on paljude parapsühholoogiliste nähtuste (näiteks selgeltnägemise) realiseerimiseks vaja vastu võtta tšakrate ja psii-väljaga moduleeritud kosmilist energiat. Et suudaksime töödelda saabuvat informatsiooni, peame kohanduma selle lainepikkusega, harmoneeruma selle võnkumistega. Kirjeldatud harjutus valmistab seda harmoneerumist ette ja võib isegi anda esimesi spontaanseid selgeltnägemise tulemusi.

Valgustus: Roheline (roheline psii-lamp).

Suitsutusained: 5 tilka kampritinktuuri.

Ettevalmistav harjutus: Läheme üle kõrgema kosmoenergeetilise keskendumise seisundisse, nagu kirjeldatud harjutuses 7.1.

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

Harjutus 7 : 3
Kosmilise energia kiirgamine

Eesmärk: Moduleerimata kosmilise energia kiirgamine.

Toime: Et suuta avaldada ümbritsevale keskkonnale paranormaalset mõju, peame kiirgama moduleeritud kosmilist energiat. See harjutus õpetab meid seda tegema, kuid alustame moduleerimata kosmilisest energiast.

Abivahendid: Kauss veega.

Valgustus: Roheline (roheline psii-lamp).

Suitsutusained: 5 tilka kampritinktuuri.

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

Harjutus 7 : 4
Keskendumine värvustele (1)

Eesmärk: Mälukujundite esiletoomine mälust ja alateadvusest, pingete vähendamine, positiivsete emotsioonide loomine, kujutlusvõime arendamine, teadvuse ja alateadvuse harmoneerimine.

Toime: Lisaks 4. loengus kirjeldatud värvuste psühholoogiliselt ja paranormaalselt tähtsatele mõjudele (emotsioonide teke, pingete vähendamine jne), võivad tugevad valgusärritajad tekitada mälus või alateadvuses ka assotsiatiivseid ahelaid, mis toovad teadvusse lisaks minevikusündmustele ka arhetüüpe. Samuti arendab see harjutus meie kujutlusvõimet ja soodustab üleminekut sõnaliselt mõtlemiselt kujundlikule.

Abivahendid: Keskendumiseks ühele värvusele kasutame värvilist pinda (ühetooniline paber, kangas või vaip), mille pindala võiks olla kuni üks ruutmeeter.

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

Harjutus 7 : 5
Keskendumine esemetele

Eesmärk: Mingile esemele paranormaalselt keskendudes püüame meelde jätta selle välise kuju nii, et suudaksime hiljem igal ajal meie nägemiskeskuses selle eideetiliselt taastada.

Toime: Selle harjutusega (nii nagu ka harjutusega 7.4) avardame oma teadvust, arendame kujundlikku mõtlemist ja kujutlusvõimet, nagu tegime juba harjutustes 3.2 ja 4.4.

Abivahendid: Ükskõik millised lihtsa geomeetrilise kujuga esemed.

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

Harjutus 7 : 6
Keskendumine kujutlusele

Eesmärk: Täielik paranormaalne keskendumine tekkivatele kujutlustele.

Toime: Nagu juba õppisime 3. loengus, on paranormaalne keskendumine võimalik ainult siis, kui on täielikult blokeeritud mis tahes informatsiooni, sealhulgas silma võrkkestalt saabuva informatsiooni pääsemine teadvusse. Harjutus 7.5 oli niisiis vaid ettevalmistumine järgmiseks harjutuseks, mille abil õpime puhtvaimselt keskenduma mis tahes esemele. Seejuures saadud kogemusi on meil hiljem vaja näiteks selgeltnägemises või telekineesis.

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

Harjutus 7 : 7
Keskendumine biosfäärile

Eesmärk: Reaalsuse nägemine ja tajumine, inimese koha teadvustamine biosfääris ja kosmoses.

Toime: Inimeste enamiku jaoks jääb otsene suhtlemine ümbritseva maailmaga saavutamatuks kogu elu kestel, nad ei taju ennast kosmilise mateeria koostisosana, millele on antud teadvus. Et suuta vastu võtta informatsiooni ümbritsevast maailmast või avaldada sellele mõju, peame õppima nägema enda tihedat sugulussidet kogu elava ja isegi „elutu“ mateeriaga. Enamgi veel, me peame oskama sellega informatsiooni vahetada. Kirjeldatav harjutus on esimene samm selles suunas.

Abivahendid: Lilleõis ja kõik, mis „on olemas“ (elab).

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

Harjutus 7 : 8
Keskendumine kuulmisele (1)

Eesmärk: Teadvuse harmoneerimine ümbritseva maailmaga ja kujutlusvõime arendamine.

Toime: Lisaks silmadele on kõrvad meie „teine värav maailma“. Harjutuse abil püüame seda „väravat“ paotada ja alustada paranormaalse keskendumise teel enda kaugeleulatuvat harmoneerimist ümbritseva maailmaga.

Abivahendid: Äratuskell, helisalvestis ojavulina salvestusega.

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

Harjutus 7 : 9
Keskendumine kuulmisele (2)

Eesmärk: Meie isiksuse täielik kohandamine biosfääri ja kosmose (ennekõike kosmoenergeetiliste) võnkumistega, personaalse ruumi- ja ajataju ületamine.

Toime: Äratuskella monotoonne tiksumine, mis on ainus meie teadvusse pääsev informatsioon, viib järk-järgult meie teadvuse täieliku eraldumiseni kehast, ajast ja ruumist, me harmoneerume biosfääri ja ümbritseva maailma võnkumistega (ka kosmoenergeetilistega!), mis pidevalt meieni jõuavad. Selline eraldumine ja harmoneerumine on tähtsad eeldused, et suudaksime väljutada oma energeetilise keha (eraldada selle füüsilisest kehast) ning omandada mineviku ja tuleviku selgeltnägemise võime.

Harjutuse kulg…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

Harjutus 7 : 10
Visuaalakustiline meditatsioon

Eesmärk: Teadvuse aeglane vabastamine materiaalse keha ahelatest, energeetilise keha osaline väljutamine.

Toime: Kahekordse (visuaalse ja akustilise) paranormaalse keskendumise teel vabaneb meie teadvus peaaegu täielikult materiaalse keha ahelatest. Tänu sellele saab võimalikuks märkimisväärne samastumine voolava veega, mis koos mõtteliste kujutluste etteantud võngetega lubab kanda teadvust üle. Meie teadvus püüab „sulanduda ühte“ veega ja võib isegi juhtuda, et harjutuse käigus eraldub meie energeetiline keha materiaalsest, et mõttelistes kujutisekaadrites (oja, jõgi, meri, taevas) iseseisvalt tegutseda.

Valgustus: Lilla (psii-lamp).

Abivahendid: Video-audio salvestis voolava veega, ekraan ja kõlarid videosalvestise näitamiseks.

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

Harjutus 7 : 11
Keskendumine aistingutele

Eesmärk: Materiaalse ja energeetilise keha harmoneerimine ning nende teadlik tunnetamine, paranormaalselt kehaosadele keskendudes.

Toime: Paranormaalselt keskendudes suuname eluenergiat teatud kehaosadesse, et tekitada korraga mõlema keha tajumise meeldiv aisting. Samal ajal tunnetame meditatiivselt vastava kehaosa olemust, et mõista selle materiaalset ja kosmoenergeetilist struktuuri. Niiviisi loome eelduse hilisemaks oma organismi teadvusega juhitavaks mõjutamiseks kuni iga selle rakuni (see on oluline vaimseks eneseravitsemiseks) ja õpime teadvustatult juhtima oma energeetilist keha (see on oluline keha „väliseks“ projitseerimiseks).

Ettevaatust! Haigetele kehaosadele ei tohi keskenduda!

Abivahenid: Äratuskell.

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

Harjutus 7 : 12
Keskendumine lõhnale

Eesmärk: Haistmiselundite sensibiliseerimine, ettevalmistumine kosmoenergeetiliseks „haistmiseks“ tšakrate abil.

Toime: Paranormaalse keskendumisega lõhnale sensibiliseerime haistmisretseptorid (see parandab ümbritseva maailma tunnetamist) ja valmistame ühtlasi ette tšakrad, et registreerida kosmoenergeetiliselt võnkuvate molekulide lõhna.

Niiviisi omandame võime vastu võtta selgeltnägemise kujutisi lõhnade abil.

Abivahendid: Sirelilõhnaline õhuvärskendaja aerosoolpudelis või sireli eeterlik õli.

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

Harjutus 7 : 13
Keskendumine maitsele

Eesmärk: Maitseelundite sensibiliseerimine, mis tahes aine maitse kosmoenergeetiline tajumine.

Toime: Paranormaalse keskendumise abil maitsele sensibiliseerime keele ja suulae maitseretseptorid.

Kuid see sensibiliseerimine on üksnes harjutuse teisene toime: esmase tähtsusega on meie energeetilise keha viimine maitsemolekulide tajumise seisundisse kosmoenergeetilisel tasandil. See annab meile hiljem suutlikkuse tunda mis tahes aine maitset, võtmata seda füüsiliselt suhu.

Abivahendid: Sool, suhkur ja muud tugevate maitseomadustega ained.

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutuste täpsemad selgitused leiame Harjutusvihikust

PARAPSÜHHOLOOGIA HARJUTUSTE TÖÖVIHIK saadaval nüüd e-poes

Toimetanud Ylar Lindepuu

Järgmine peatükk 8: Planetaarne aeg

Eelmises loengus käsitletud inimese ja kosmose vahelise harmoonia saavutamine sõltub nii inimese paranormaalsest vaimsest arengust kui ka teda ümbritsevatest ruumilis-energeetilistest kosmilistest seostest.

Continue Reading

You cannot copy content of this page