Connect with us

Parapsühholoogia

9. Planeetide kosmilise energia väljad

Avalikustatud

Eessõna

Selle loenguga lõpetame Maa biosfääri energeetiliste sidemete kirjelduse. Oleme kõik päikesesüsteemi taevakehade asendid astroloogilisel kaardil juba tähistanud, seepärast on meil kerge määrata nende omavahelisi nurkasendeid, kasutades aspektide malli, mis näitab meile kohe kõik ühe taevakeha nurkasendid teiste taevakehade ja Maa suhtes.

Lihtne on välja selgitada ka aspektidest põhjustatud interferentseid mõjusid. Meil tarvitseb vaid leida tabelist 1 mõlemad Maa suhtes aspekti moodustavad taevakehad, et määrata konstruktiivse või destruktiivse interferentsi tugevus.

Loomulikult ei ole enne iga harjutust vaja üle kontrollida ruumilis-energeetilisi suhteid biosfääris. Kui me ei suuda aga kõigist pingutustest hoolimata harjutust lõpetada, võime uue kontrolliga kindlaks teha, kas põhjus on meis endis või on ruumilis-energeetilised suhted ebasoodsad. Samasugune kontroll on vajalik enne väga raskeid paranormaalseid eksperimente, mis esitavad suuri nõudmisi kosmilisele energiale – selliseid eksperimente on 14. loengust alates korduvalt kirjeldatud –, et teha kindlaks, kas meie käsutuses on piisavalt kosmilist energiat.

Mida oleme oma harjutustega saavutanud või lihtsamalt öeldes, milleks neid vaja on? Mõni meist küsib, millal meie paranormaalsed eksperimendid siis õieti algavad. Nüüd võime öelda, et oleme juba poole peal. Nii nagu spordis tuleb kõigepealt treenida lihaseid, enne kui hakatakse saavutama kõrgeid tulemusi, samamoodi peavad ka vaimses valdkonnas esmalt tekkima eeldused teadvuses, kui püüdleme paranormaalsete saavutuste poole.

Kõik harjutused, mille oleme omandanud, teenivad meie suurt eesmärki: arendada endas välja piiramatud vaimsed võimed! Ja järgmise nelja loengu harjutused annavad meile võimaluse lisaks enda psüühikahäirete ja psühhosomaatiliste tervisehäirete ravimisele mõjutada hüpnoosi kaudu ka teisi isikuid.

13. loenguga jõuab lõpule meie eelnev ettevalmistus ja me hakkame uurima ülitaju. 22. kuni 25. loengu materjal on pühendatud psühhokineetilistele nähtustele ning 26. loengus saame lõpuks teada legendaarse filosoofilise kivi saladuse ja õpime, kuidas luua elutust mateeriast orgaanilisi ühendeid.

Muide, võib-olla tuleks juba praegu mõelda sellele eluperioodile, mis algab pärast õppetöö lõppu. Ehk peaksime oma tulevastele klientidele pakkuma laiemat teenuste ja nõuannete valikut kui teised parapsühholoogid, ja niiviisi mitte üksnes nende vajadusi rahuldada, vaid ka oma rahalisi võimalusi avardada.

Sel juhul annaks astroloogia ja hiroloogia lisakursus meile hindamatuid eeliseid, sest horoskoobi või käejoonte analüüsi abil võime kliendi iseloomu, temperamendi, mineviku ja tuleviku kohta saada teadmisi, mis on nõustamisel hindamatu väärtusega ja pakuvad väga suurt huvi ka kliendile endale.

Mõjutavad aspektid

Päikesesüsteemi taevakehade nurkasendid on Maa suhtes pidevalt muutuvad, seda põhjustab nende aeglasem või kiirem tiirlemine ekliptilisel tasapinnal paikneval orbiidil ümber Päikese. Seejuures moodustuvad pidevalt sellised planeetide vastastikused asendid, mis tekitavad taevakehade psiiväljade vahel konstruktiivseid või destruktiivseid mõjusid (vt 8. loengut). Selliseid nurkasendeid, millel on päikesesüsteemi ruumilis-energeetilistele sidemetele – ja järelikult ka Maa biosfäärile – positiivne või negatiivne mõju, nimetatakse aspektideks.

Mõnega neist tutvusime juba 6. loengu jaos „Tähekell“. Alljärgnev tabel annab meile üldise ülevaate kõigist mõjutavatest aspektidest, nende kesknurgast (kõigi nende nurkade keskpunkt on Maa asukoht), samuti nende konstruktiivsetest ja destruktiivsest mõjust: sümbol, kesknurk, aspekti nimetus, mõju tüüp.

Kõige tugevamad positiivsed või negatiivsed mõjud ilmnevad siis, kui kaks päikesesüsteemi taevakeha moodustavad koos Maaga kolmnurga, mille kesknurk vastab täpselt mõnele tabelis nimetatud nurkadest. Kuid planeedid mõjutavad üksteist ka suurema või väiksema nurkkauguse korral, ehkki see mõju nõrgeneb kauguse suurenedes täpsest aspektist. Seda väheneva ja suureneva interferentsi piirkonda nimetatakse orbiks (ladina keeles orbis – ring).

Joonisel 2 näeme aspekte, mida võib Maa moodustada Päikese ning Merkuuri, Veenuse ja Marsiga.

Merkuuri orbiit asub Päikesele väga lähedal ja seetõttu ei saa Merkuur Päikesest eemalduda rohkem kui 23 kraadi, järelikult on Merkuuri osalusel võimalikud ainult konjunktsioonid (vt joonis 2, p. 12: vasakul – ülemine konjunktsioon, paremal – alumine konjunktsioon). Veenus, mis võib Päikesest eemalduda kuni 46 kraadi, moodustab järgmisi aspekte: konjunktsioon, poolsekstiil ja poolkvintiil, sellal kui Marss, nagu ka kõik teised planeedid, võib moodustada kõiki aspekte (meie graafilisel kujutisel on võimalikud aspektid ilmekuse huvides näidatud ainult ühel ringi poolel, ehkki tegelikkuses paiknevad need peegelsümmeetriliselt ka ringi teisel poolel).

Ringide sektorid kesknurgaga 10,6 ja 2 nurgakraadi, mis kujutavad aspekti mõjupiirkonda – orbi, on joonistatud šabloonile (joonis 1).

Instituudis on ringisektorite kaupa välja arvutatud (vt tabel 1 „Aspektide mõju“) kõik ruumilise energia mõjud, mis toimivad kogu nende sektorite läbimiseks kuluva ajavahemiku kestel, niisiis sobivad kõigi aspektide jaoks järgmised kesknurgad.

Aspekt kesknurk
konjunktsioon -5′- +5′
poolsekstiil 29′ – 31′ ja 329′ – 331′
poolkvintiil 44′ – 46′ ja 314′ – 316′
sekstiil 57′ -63′ ja 291′ – 303′
kvadraat 81′-93′ ja 261′ -273′
trigoon 117′-123′ ja 231′ – 243′
poolteist-kvadraat 134′ – 136′ ja 224′ – 226′
kvinkunks 149′ – 151′ ja 209′ – 211′
opositsioon 177′ – 183′
Tabel 1

Nüüd võime võtta ükskõik millise astroloogilise kaardi, millele oleme kandnud planeetide asendid mingil ajahetkel, ning kraadide vahet arvutades või šablooniga mõõtes määrata kõik nendevahelised nurkkaugused.

See meetod on väga aeganõudev ja seepärast on siin abiks välja töötatud aspektide šabloon, mida näete joonisel 6.

Šablooni kasutades võite üpris kiiresti määrata ükskõik millise taevakeha aspektid.

Lõigake šabloon mööda kontuurjoont välja ja õppige sellega töötama.

Aspektide määramine

Planeedi asendiks ringjoonel, millest lähtudes me aspekti määrame, loeme alati 0º. Määrame aspekte samas järjestuses, milles need on esitatud tabelis 1.

Meil ei ole vaja eraldi leida Uraani aspekte, sest need selguvad juba varem määratud aspektidest.

Meie näite – esimese horoskoobi jaoks – püüame kõigepealt leida Päikese aspektid. Asetame aspektide šablooni astroloogilisele kaardile, nagu näidatud joonistel 3 ja 4, nii et 0º märgis oleks sodiaagiringis kohakuti Päikesega. Šabloonilt võime otsekohe välja lugeda kõik aspektid. Iga tühi sektor meie šabloonis vastab selle kohal nimetatud aspekti orbile.

Kanname leitud aspektid meie astroloogilise kaardi veergu „Aspektid“. Nüüd seame 0º märgise kohakuti Merkuuri asendiga, määrame Merkuuri aspektid ja kirjutame need astroloogilisele kaardile, seejärel toimime samaviisi ka Veenuse, Kuu, Marsi ja teiste planeetidega.

Aspektide mõju

Kui oleme kindlaks määranud kõigi planeetide asendid ja pannud need astroloogilisel kaardil nendele ette nähtud kohas kirja, võime nüüd kindlaks teha nende üldise mõju Maa biosfääri ruumilis-energeetilisele olekule.

Joonis 1. Šabloon, mis tuleb asetada joonisele 2.

Joonis 2. Võimalikud aspektid Päikese ning Merkuuri, Veenuse ja Marsi vahel.

1. Konjunktsioon Päikese ja Marsi vahel.

2. Poolsekstiil Päikese ja Marsi vahel.

3. Poolkvintiil Päikese ja Marsi vahel.

4. Sekstiil Päikese ja Marsi vahel.

5. Kvadraat Päikese ja Marsi vahel.

6. Trigoon Päikese ja Marsi vahel.

7. Poolteistkvadraat Päikese ja Marsi vahel.

8. Kvinkunks Päikese ja Marsi vahel.

9. Opositsioon Päikese ja Marsi vahel.

10. Poolsekstiil Päikese ja Veenuse vahel.

11. Poolkvintiil Päikese ja Veenuse vahel.

12. Konjunktsioon Päikese ja Merkuuri vahel.

Joonis 3. Aspektide mõõtešablooni makett, mis tuleb kanda kalkale.

Joonis 4.

Joonis 5.

Abivahendiks on tabel 1, milles on klassifitseeritud kõik konstruktiivsed ja destruktiivsed mõjud vastavalt nende tugevusele erinevates aspektivormides. Seejuures on lisaks laineväljade nurkkaugustele arvesse võetud ka kaugusi planeetide vahel, samuti nende psiiväljade tugevuse erinevust.

Aspekti negatiivse või positiivse ruumilis-energeetilise mõju määramiseks leiame vasakpoolsest vertikaalsest veerust mõlemad aspektis osalevad taevakehad ja kõige ülemisest horisontaalreast nendevahelise aspekti. Päikese ja Marsi vahelise konjunktsiooni puhul meie esimeses näites näeb see välja nii (vt joonist 5).

Toimime teiste planeetide aspektidega täpselt samamoodi ja kanname leitud positiivsed või negatiivsed väärtused astroloogilise kaardi veergu „Mõju“, nagu näidatud järgnevatel lehekülgedel esimese horoskoobi näites.

Viimaks arvutame välja mõju summaarse tugevuse ja tähistame asjakohase rea veerus „Ruumilise energia hulk biosfääris“ ristiga.

üle + 50 000 – väga suur
+ 20000 kuni + 50 000 – suur
− 20000 kuni + 20 000 – normaalne
− 50000 kuni – 20 000 – piisav
alla – 50 000 – liiga väike

Üldine põhimõte on järgmine: mida tugevam on energiavälja mõju, seda rohkem on meie käsutuses ruumilist energiat! Kogemustele tuginedes võib väita, et meelteväline taju õnnestub kuni energiavälja tugevuseni -50 000; psühhokineetiliste eksperimentide puhul ei tohiks energiavälja tugevus olla väiksem kui -20 000.

Tabel 1

Näide 1

Joonis 6. Aspektide määramise mõõtešablooni näidis (kanda üle kalkale ja asetada astroloogilise kaardi peale).


9. Harjutused – Kosmiline harmoonia

Tühi teadvus on meie vaimse täiustumise seisukohast oluline, sellest rääkisime juba 3. loengus. Harjutuse 3.1 abil püüdsime blokeerida kogu kehavälise ja mujalt saabuva informatsiooni teadvusse pääsemist. Kuid seda harjutust sooritades lubasime endale veel mõttekujundite, soovide, meenutuste või spontaansete ettekujutuste teket. Nüüd aga kasutame harjutuses 9.1: MÕTTERAHU (2) lisaks teadvuse blokeerimisele ka suunatud visuaalseid kujundeid ja hakkame neid järjest vähendama, püüdes välja jõuda teadvuse täieliku tegevusetuseni.

Järgmistes loengutes leiame teisi samalaadseid harjutusi, mille abil võime teadvuses silmapilkselt lõpetada kõik „tavalised“ tegevused ja kasutada seda raskeimate paranormaalsete ülesannete täitmiseks.

Harjutus 9.2: TŠAKRATE ERGASTAMINE on seotud harjutustega 4.3, 7.1, 7.3. Kui varem kasutasime oma mõlema keha harmoneerimiseks ja eluenergiaga varustamiseks vastu võetud ruumilist energiat, siis nüüd hakkame selle harjutusega mõjutama oma tšakrate ergastamist. Me teame juba nende kosmilise energia antennide tähtsust meie paranormaalses tegevuses: need võimaldavad meil vastu võtta moduleeritud (meeltevälised aistingud) ja moduleerimata (kosmilise energia tajumine) kosmilist energiat, saateantennidena lubavad need meil kiirata moduleeritud kosmilise energia impulsse (telepaatilised kontaktid, psühhokineetiline mõjutamine).

Harjutus 9.3: KESKENDUMINE MUUSIKALE on seotud harjutusega 7.4. Selle harjutuse abil püüame uuesti teadvusse välja tuua meenututuste kujundeid ja meie alateadvuse sisu, samuti vabastada oma tundmusi ja emotsioone. Nagu me juba teame, on seda vaja mitte ainult meie isikupära struktuuri uurimiseks, vaid ennekõike ka harmoonia saavutamiseks ümbritseva maailmaga.
Erilise harmoonia poole püüdleme kahes järgmises harjutuses.

Harjutus 9.4: KOSMILINE HARMONEERIMINE (1) soodustab meie kohandumist ruumilis-energeetiliste võnkumistega, mis kosmosest lakkamatult meieni jõuavad.

Harjutuses 9.5: KOSMILINE HARMONEERIMINE (2) püüame seejärel ka ise tekitada võnkumisi, mis aitavad meil kohanduda kogu eluga kosmoses. Selleks kiirgame välja armastust, sest armastus on ühtaegu harmoonia ja külgetõmbejõud, millel põhineb kogu üldine kooskõla.

Sotsiaalset integreerumist, mis maisel tasandil on vähemalt sama tähtis kui kosmiline harmoneerumine energeetilisel tasandil, arendavad selle loengu kaks viimast harjutust (neid teevad mõistagi üksnes need õpilased, kes on endas avastanud nõrkusi kommunikatiivses valdkonnas või inimestega suhtlemisel).

HARJUTUS 9.6: ÕPIME TEISI KUULAMA peab meile, kui see osutub vajalikuks, tagasi andma suutlikkuse teisi kuulata, sest paljud meie kaasaegsed on selle oskuse kaotanud. Kuidas me suudaksime muidu lugeda telepaatiliselt teise inimese mõtteid, kui me ise ei ole võimelised tema sõnu keskendunult tajuma?

Positiivse kõrvalmõjuna vähendab see harjutus meie egoismi ja vabastab meid egotsentrismi ahelatest. Kõige halvem ja pahatahtlikum sund on see, mille võtame endale vabatahtlikult egoistlike eesmärkide saavutamiseks. Võime muutuda orjaks, kelle peremeheks saab kõige julmem isand, keda üldse suudame ette kujutada: meie endi MINA. Me satume saamahimu küüsi, joovastume iseenese ettekujutustest. See on see, mis tekitab meis sundi, vangistab meid. Need on iseloomuomadused, mille julmust ja väljapääsmatust ei suuda ületada mitte miski muu.

Et saada vabaks inimeseks, kes määrab ise oma saatuse, kes on kindlameelselt suuteline parapsühholoogiliselt sekkuma sündmuste kulgu, peame kõigepealt neist türanlikest ahelatest vabanema.

Egoismi ja egotsentrismi vähendab meis ka harjutus 9.7, mis õpetab teisi aitama. Teiste inimeste kaitseks väljaastumine nõuab, tõsi küll, rohkem aega ja isiklikku osalust kui nende kuulamine, kuid toob iseenda isiksuse arendamisel palju rohkem kasu. Nii vabaneb inimene tühistest saamahimu mõtetest, samuti eelarvamustest („igavese tõe“, ainsa õige väljapääsu, ainsa õige tundmuse, mõtte, teadmise või soovi näiline teadmine).

See vabadus on lähedase tunnustamise ja armastamise eeldus.

Kuid armastus, mis on ühtaegu harmoonia ja külgetõmbav jõud, on siduv lüli KÕIGE VAHEL, MIS OLEMAS ON. Ja ring sulgub taas: kui anname armastust ära, siis sekkume kosmilistesse sündmustesse, sarnastume kõigega, mis olemas on. Ja ainult nii saame end ühendada kõigi normaalsete ja paranormaalsete informatsioonikanalitega ning ainult nii võime normaalselt ja paranormaalselt mõjutada meid ümbritsevat maailma.

Harjutus 9.1: Mõtterahu (2)

Eesmärk: Teadvuse tühjuseks ettevalmistumine.

Toime: Samamoodi nagu harjutuses 3.1, püüame oma teadvuse sulgeda saabuva informatsiooni eest. Kuid erinevalt algsest harjutusest ei lase me enam tekkida kujunditel. Me täidame harjutuse esimesi astmeid sooritades teadvuse visuaalsete ettekujutustega ja asume seejärel neid eemaldama, kuni teadvus on tõeliselt tühi.

Nagu me juba teame, on teadvuse täielik tühjus üks teadvuse avardamise eeldusi, lisaks arendab see harjutus meie kujutlusvõimet.

Abivahendid: Äratuskell.

Esimene aste…

Teine aste…

Kolmas aste…

Neljas aste…

Viies aste…

Kuues aste…

Seitsmes aste…

Kaheksas aste…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutus 9.2: Tšakrate ergastamine

Eesmärk: Selle harjutuse abil soovime õpetada teid tunnetama oma tšakrate asukohta ja esmakordselt neid ergastama. Lisaks avardab see harjutus meie nadide mahutavust.

Toime: Vaba kosmilist energiat vastu võttes ja kogudes treenime oma tšakraid, et hiljem nende abil vastu võtta (meeltevälised aistingud) ja kiirata (telepaatia, psühhokineetiline mõjutamine) moduleeritud kosmilist energiat. Lisaks ergastame nadisid – „ühendusjuhtmeid“ tšakrate vahel, mille funktsionaalsus kiireneb tänu nende sagedasemale kasutamisele märgatavalt (see on väga tähtis kosmilise energia takistamatu voo tagamiseks mis tahes paranormaalses töös).

Abivahendid: 5 tilka kampritinktuuri, roheline lamp.

Ettevalmistav harjutus…

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutus 9.3: Keskendumine muusikale

Eesmärk: Samamoodi nagu harjutuses 7.4, püüame oma mälust ja alateadvusest esile kutsuda kujundeid, mälestusi ja muud infot, kogeda positiivseid emotsioone, arendada oma kujutlusvõimet ning harmoneerida oma teadvust ja alateadvust. Akustiliste ärritajate abil võime tekitada või kustutada emotsioone limbilises süsteemis. Need võivad mõjutada meie reptiilset kompleksi ja mälu, vabastades kogutud või ammu unustatud informatsiooni, mis seejärel tungib meie teadvusse.

See harjutus aitab meil paremini tunnetada end isiksusena. Lisaks aitab harjutus kaasa meie püüdlustele leida harmooniat ümbritseva maailmaga. Muusika on osa inimkultuurist, see vahendab meile helilooja (aga ka samasuguste muusikat armastavate lähedaste nagu meie ise) tundmusi ja emotsioone.

Abivahendid: CD-mängija ja CD-plaadid, millele on salvestatud selge rütmiga instrumentaalmuusika.

Esimene aste…

Teine aste…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutus 9.4: Kosmiline harmoneerimine (1)

Eesmärk: Mantrale keskendudes püüame end täielikult samastada selle sisuga.

Toime: See harjutus erineb harjutusest 2.3, mille abil täitsime oma teadvuse mantraga üksnes selleks, et takistada informatsiooni edasipääsu. Seekord püüame ühildada meie teadvuse võnkumised kogu meid ümbritseva elu, enamgi veel, kogu kosmose kosmoenergeetiliste võnkumistega. Sellepärast kujutab harjutus endast kosmilise teadvuse saavutamise ettevalmistavat etappi.

Abivahendid: Meditatsiooni toetamiseks võime kasutada järgmisi suitsutussegusid, mis soodustavad kosmilise energia vastuvõttu ja selgeltnägemist.

  1. Noa- või näpuotsaga peenestatud luuderohtu ja paplit.
  2. Noa- väi näpuotsaga peenestatud viirukit ja sandlipuu puitu.
  3. 3 tilka kampritinktuuri, 5 tilka arnikatinktuuri ja 1 tilk pihlakatinktuuri.

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutus 9.5: Kosmiline harmoneerimine (2)

Eesmärk: Otsmikutšakra ergastamine, moduleeritud kosmilise energia tekitamine ja kiirgamine oma isiksuse harmoneerimiseks kogu eluga kosmoses.

Toime: Ülitugeva paranormaalse keskendumise abil võimendame tunnet, käesoleval juhul armastustunnet (armastus, harmoonia, kiindumus) sedavõrd, et see ujutab üle meie teadvuse, täidab kogu organismi ja paneb selle kosmoenergeetiliselt kaasa võnkuma.

Niiviisi satub energeetilise kehaga seotud kosmiline energia resonantsi, mis tähendab, et kosmilise energia kvandid saavad impulsi ja lähevad üle teise ergastusseisundisse. Kui kiirgame seda moduleeritud kosmilist energiat läbi otsmikutšakra välja, võivad selles sisalduvat sõnumit (käesoleval juhul armastustunde mantra) vastu võtta kõik elusolendid kosmoses. Armastus on harmoonia ja kiindumus, seepärast loome selle harjutusega tiheda seose enda ja muu elu vahel.

Harjutuse kulg…

Harjutuse kestus…

Tsükli kestus…

Harjutus 9.6: Õpime teisi kuulama

Eesmärk: Allpool esitatud reegleid järjekindlalt järgides õpime olema lähedasi kuulates oma kannatlikud ega püüa ennast seada teiste inimeste tähelepanu keskpunkti.

Toime: Oskus teisi kuulata on paljudel inimestel kadunud. Nad seavad tähelepanu keskmesse omaenese MINA, eraldavad end niiviisi ümbritsevatest inimestest ja side nendega nõrgeneb järjest. Sageli isegi sedavõrd, et nad ei ole enam suutelised vastu võtma teiste kosmoenergeetilisi võnkumisi (see on üks peamisi telepaatiliste kontaktide loomiseks ja vahemaa tagant mõjutamiseks vajalikke tingimusi). Teiste kuulama õppimine on parim harjutus, mis aitab vabaneda egotsentrismist, tihendab inimlikke sidemeid ja annab juurdepääsu teistele inimestele ka kosmoenergeetilisel tasemel.

Harjutuse kulg…

Harjutus 9.7: Õpime teisi aitama

Eesmärk: Vabanemine oma liialdatud vaimsetest ja materiaalsetest ettekujutustest, armastamise võime arendamine.

Toime: Teisi abistades vabastame end liigsest egotsentrismist. Niiviisi kaasame end maistesse sündmustesse ning loome tihedad sidemed meid ümbritseva maailmaga.

Eelnevad märkused: Teiste inimeste aitamiseks vajame rohkem aega kui nende ärakuulamiseks. Sellegipoolest ei tohi me teiste abistamisest keelduda, sest tagajärjed võivad olla ettearvamatud. Kui me ei leia aega realiseerida oma valmidust teisi aidata või paneme sageli tähele, et tõrjume sõnalisi või väljaütlemata abipalveid kahtlaseid argumente kasutades tagasi, tähendab see, et oleme juba lakanud mõistmast kõige tähtsamat ja kulutame oma aega võib-olla küll millekski väliselt kasulikuna näivale, kuid lõppkokkuvõttes ometi tarbetule.

Mõelgem järele, ehk tuleks meil järgmine kord oma ajakasutust hinnates pöörata tähelepanu ka peamisele (ja see on alati inimene, kes vajab meie abi!).

Harjutuse kulg…

Täname, et oled meiega! Täiendame artiklit ressursside ilmnemisel…

Continue Reading